Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019

Tryk her for at komme til referat af generalforsamling 2019.

 

Vedtægter

Vedtægter

CVR 34 38 37 66

NAVN OG FORMÅL:

§ 1

Foreningen navn Sofgaming.

§ 2

Foreningens formål er at arrangerer online spil i non profit regi.

MEDLEMMER OG ORGANISATION

§ 3

OPTAGELSE OG MEDLEMSSKAB

Pkt.1 Som medlem af foreningen kan optages en hver person der er over 18+.

Adgang til og forbliven i foreningen afgøres suverænt af bestyrelsen med de begrænsninger der i § 4.

§ 4

EKSKLUSION

Pkt. 1 Foreningens bestyrelse kan med et flertal, dem imellem, ekskludere et medlem,

Der modarbejder Sofgaming, krænker dets omdømme eller groft overtræder dets vedtægter.

Forinden bestyrelsen træffer afgørelse om eksklusion, skal vedkommende have mulighed for at udtale sig.

Pkt. 2 Bestyrelsen kan inddrage et medlemskab.

§ 5

KONTINGENT

Generalforsamlingen fastsætter kontingentet for det kommende år, ud fra budgettet.

Kontingent opkræves ved indtegning eller fornyelse af medlemskab, gældende for en måned.

§ 6

UDMELDELSE

Udmeldelse sker automatisk ved ikke at forny sit medlemskab ved manglende kontingent betaling, det kan også ske ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen med øjeblikkelig virkning.

§ 7

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggende.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Den indkaldes af bestyrelsen, med mindst seks ugers varsel på foreningens hjemmeside.

Indkaldelsen indeholdende dagsorden for generalforsamlingen.

Forslag der ønskes forelagt, og behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlig, og bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen (E-mail), forslagene skal optages på dagsordenen. Den, der ved ændrede dagsorden udleveres på generalforsamlingen.

§ 8

DAGSORDEN

Dagsordenen skal mindst indeholde.

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Valg af mindst 2 stemmetællere.

4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

5. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse for det forløbne år.

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.

7. Indkomne forslag:
a. Bestyrelsens forslag.
b. Indkomne forslag.

8. Valg: Til bestyrelsen
Ulige år: Mindst 1 bestyrelsesmedlem.
Lige år: Mindst 1 bestyrelsesmedlemmer.

9. Valg af 1 kritiske revisorer hvert år for 1 år ad gangen.

10. Eventuelt.

Rækkefølgen for punkterne 6 og 7 kan ændres.

§ 9

GENERALFORSAMLINGENS AFHOLDELSE

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må have sidde i bestyrelsen. Han vælges ved almindeligt stemmeflertal.

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal dog jvf. § 13 og § 15

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal der være skriftlig afstemning hvis et medlem kræver det, samt ved personsager.

Der føres en protokol, hvor referat og beslutninger optages. Protokollen underskrives af dirigenten og referent.

Der kan ikke tages beslutninger om sager der ikke refererer til dagsordenen.

§ 10

ADGANG OG STEMMERET

Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen og taleret.

Stemmeret, med en stemme per fremmødt.

Stemmeret kan kun udøves ved fremmøde, og med de begrænsninger der i § 4.

Bestyrelsen kan invitere gæster.

Pressens adgang kan afgøres ved almindelig flertalsafstemning på generalforsamlingen, hvis et medlem ønsker det. Bestyrelsen kan dog underkende afgørelsen, såfremt der er en personsag til behandling i samråd med berørte. Udelukkelse af pressen kan kun gælde, medens dette er til behandling.

§ 11

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når formanden og et medlem af bestyrelsen, eller et flertal i bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 15 % af medlemmerne kræver dette. Generalforsamlingen skal afholdes senest 60 dage efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, med oplysning om emne, der ønskes behandlet.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen med mindst 21 dages varsel med dagsorden for denne med det fremkomne forslag.

§ 12

BESTYRELSEN

Sofgaming ledes kollektivt af en bestyrelse på mindst 3 personer. Dannie Nissen cpr. 010570 XXXX boende i Ikast er konstitueret som formand så længe han selv ønsker det, og er dermed ikke på valg. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende, formanden har altid vetoret. Foreningen tegnes af formanden. Den daglige ledelse kan forestås af et forretningsudvalg bestående af: Formand, NK kasserer, og mindst et bestyrelsesmedlem valgt af bestyrelsen. Bestyrelsesmøder kan afholdes som team speak 3 eller telefonmøde.

Ved frafald af formand, næstformand og kasserer konstituerer bestyrelsen sig selv og ved frafald ud over suppleanter kan bestyrelsen supplere sig selv fra medlemmernes rækker, indtil næste ordinære generalforsamling med valg jf.§ 8.

Kassereren skal sikre at regnskabet overholder dansk lov om regnskab og regler fra told og skat, samt god regnskabsskik. Samt sikre at foreningens penge indsættes i et pengeinstitut.

Kassereren kan ikke udskrive betaling til sig selv uden at formanden giver accept på bilaget. Bestyrelsen skal sikre at der altid er en arbejdskapital af rimelig størrelse. Størrelsen på arbejdskapitalen fastlægges af bestyrelsen og godkendes på generalforsamlingen.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Bestyrelsen kan ikke optage lån, uden generalforsamlingens godkendelse.

For foreningen evt. gæld hæfter kun foreningens formue. Intet medlem kan hæfte for mere end sit indbetalte kontingent- eller fakturer bare ydelser, med mindre pågældende er skyldig i en ulovlig handling, der kan indbringes for domstolene.

Revisorernes opgave er at kontrollere om regnskabet stemmer og at bestyrelsen overholder disse vedtægter og bruger midlerne i henhold til de udstukne linjer fra generalforsamlingen. Revisorerne kan komme for revision mindst tre gange om året med tre dages varsel, foruden den afsluttende revision ved regnskabsåret afslutning.

§ 13

VEDTÆGTSÆNDRINGER

Ændringer af vedtægter kan kun ske på generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 14

UDVALG

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af opgaver. Formanden eller et bestyrelsesmedlem vil altid være formand for udvalget, hvis de er med i udvalget.

§ 15

FORENINGENS OPLØSNING

Foreningens opløsning kan kun foretages på en generalforsamling, med dette ene punkt på dagsordenen.

For denne beslutning kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og at mindst 2/3 stemmer her for.

Opnås der ikke flertal på generalforsamlingen, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling hvor beslutningen kan træffes ved simpelt flertal af de fremmødte delegerede.

På generalforsamlingen skal der ved foreningens opløsning ved simpel flertal træffes bestemmelse om, hvordan foreningens aktiver skal afvikles.

Eventuelt overskydende formue skænkes til kulturelle formål, udpeget af bestyrelsen.

§ 16

Med disse vedtægters ikrafttræden er tidligere regler og sædvaner suspenderet.

§ 17

IKRAFTTRÆDEN

Vedtægter vedtaget på

Generalforsamling den 8-1-2017_________________________