Vedtægter

Vedtægter

CVR 34 38 37 66

NAVN OG FORMÅL:

§ 1

Foreningen navn Sofgaming.

§ 2

Foreningens formål er at arrangerer online spil i non profit regi.

MEDLEMMER OG ORGANISATION

§ 3

OPTAGELSE OG MEDLEMSSKAB

Alle der opfylder de gældende regler kan optages dog skal de min være 18 år.

§ 4

EKSKLUSION

Pkt. 1 Foreningens bestyrelse kan med et flertal ekskludere et medlem der modarbejder SOFgaming, krænker deres omdømme eller overtræder dens regler og vedtægter.

Inden egentligt eksklusion, skal medlemmet havde mulighed at fremkomme med et modargument som indgår i den samlede vurdering.

Pkt. 2 Bestyrelsen kan også ved overtrædelser give sanktioner de vurderer passende.

§ 5

KONTINGENT

Generalforsamlingen fastsætter kontingentet for det kommende år, ud fra budgettet.

Kontingent opkræves ved indtegning eller fornyelse af medlemskab, gældende for en måned.

§ 6

UDMELDELSE

Hvis der er et kontingent vil medlemmer blive udmeldt hvis de ikke fornyer deres medlemskab ved at betale kontingentet rettidigt. Dato og rettidighed bliver defineret i reglerne.

Bestyrelsen kan også kræve at medlemmerne skal bekræfte sit medlemskab. Hvor ofte dette sker skal fremgå af reglerne.

Hvis medlemmet selv ønsker udmeldelse kan dette ske skriftligt til bestyrelsen, og vil træde i kraft med øjeblikkelig virkning.

§ 7

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggende.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Den indkaldes af bestyrelsen, med mindst 4 ugers varsel på foreningens hjemmeside.

Indkaldelsen indeholdende dagsorden for generalforsamlingen.

Forslag der ønskes forelagt, og behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlig, og bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen (E-mail), forslagene skal optages på dagsordenen. Den, der ved ændrede dagsorden udleveres på generalforsamlingen.

§ 8

DAGSORDEN

Dagsordenen skal mindst indeholde.

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Valg af mindst 2 stemmetællere.

4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

5. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse for det forløbne år.

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.

7. Indkomne forslag:
a. Bestyrelsens forslag.
b. Indkomne forslag.

8. Valg: Til bestyrelsen
Ulige år: Mindst 1 bestyrelsesmedlem.
Lige år: Mindst 1 bestyrelsesmedlem.

9. Valg af 1 kritiske revisorer hvert år for 1 år ad gangen.

10. Eventuelt.

Rækkefølgen for punkterne 6 og 7 kan ændres.

§ 9

GENERALFORSAMLINGENS AFHOLDELSE

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må have sidde i bestyrelsen. Han vælges ved almindeligt stemmeflertal.

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal dog jvf. § 13 og § 15

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal der være skriftlig afstemning hvis et medlem kræver det, samt ved personsager.

Der føres en protokol, hvor referat og beslutninger optages. Protokollen underskrives af dirigenten og referent.

Der kan ikke tages beslutninger om sager der ikke refererer til dagsordenen.

§ 10

ADGANG OG STEMMERET

Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen og taleret.

Stemmeret: Medlemmer har en stemme pr fremmødt. Dette gælder ikke rekrutter.

Stemmeret kan kun udøves ved fremmøde, og med de begrænsninger der i § 4.

Bestyrelsen kan invitere gæster.

Pressens adgang kan afgøres ved almindelig flertalsafstemning på generalforsamlingen, hvis et medlem ønsker det. Bestyrelsen kan dog underkende afgørelsen, såfremt der er en personsag til behandling i samråd med berørte. Udelukkelse af pressen kan kun gælde, mens dette er til behandling.

§ 11

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når formanden og et medlem af bestyrelsen, eller et flertal i bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 15 % af medlemmerne kræver dette. Generalforsamlingen skal afholdes senest 60 dage efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, med oplysning om emne, der ønskes behandlet.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen med mindst 21 dages varsel med dagsorden for denne med det fremkomne forslag.

§ 12

Dannie Nissen er klan ejer.

1)
Han har bemyndigelse til at afsætte den siddende bestyrelse (Officer) eller dele af denne hvis han mener de arbejder mod SOFGaming´s værdier.
Herefter skal han sørge for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling og få sat en ny bestyrelse.
I den periode vælger han nogle midlertidige bestyrelses medlemmer. Han kan selv besætte formandsposten.

2)
Han har ret til at deltage til alle bestyrelsesmøder og har stemmeret til disse møder.

3)
Såfremt der ikke er nogen der stiller op til formand vil Dannie få denne rolle.

BESTYRELSEN

Sofgaming ledes kollektivt af en bestyrelse på mindst 3 personer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsens størrelse bestemmes af formanden. Bestyrelsesposterne Formand, Næstformand og bestyrelsesmedlem skal vælges ved flertal på generalforsamlingen. Formand og næstformand kan kun besættes af tidligere bestyrelsesmedlemmer eller moderatorer, er der ikke nok der stiller op kan disse poster besættes af medlemmer. Bestyrelsen kan til enhver tid bestemme antal af og hvem der skal være moderatorer.

Den daglige ledelse kan forestås af et forretningsudvalg bestående af: Formand, NK kasserer, og mindst et bestyrelsesmedlem valgt af bestyrelsen. Bestyrelsesmøder kan afholdes som team speak 3 eller telefonmøde.
Ved frafald af formand, næstformand og kasserer konstituerer bestyrelsen sig selv og ved frafald ud over suppleanter kan bestyrelsen supplere sig selv fra medlemmernes rækker, indtil næste ordinære generalforsamling med valg jf.§ 8.

Kassereren skal sikre at regnskabet overholder dansk lov om regnskab og regler fra told og skat, samt god regnskabsskik. Samt sikre at foreningens penge indsættes i et pengeinstitut.

Kassereren kan ikke udskrive betaling til sig selv uden at formanden giver accept på bilaget. Bestyrelsen skal sikre at der altid er en arbejdskapital af rimelig størrelse. Størrelsen på arbejdskapitalen fastlægges af bestyrelsen og godkendes på generalforsamlingen.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Bestyrelsen kan ikke optage lån, uden generalforsamlingens godkendelse.

For foreningen evt. gæld hæfter kun foreningens formue. Intet medlem kan hæfte for mere end sit indbetalte kontingent- eller fakturer bare ydelser, med mindre pågældende er skyldig i en ulovlig handling, der kan indbringes for domstolene.

Revisorernes opgave er at kontrollere om regnskabet stemmer og at bestyrelsen overholder disse vedtægter og bruger midlerne i henhold til de udstukne linjer fra generalforsamlingen. Revisorerne kan komme for revision mindst tre gange om året med tre dages varsel, foruden den afsluttende revision ved regnskabsåret afslutning.

§ 13

VEDTÆGTSÆNDRINGER

Ændringer af vedtægter kan kun ske på generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling når mindst ⅔ af stemmerne er for forslaget og godkendt af Dannie Nissen.

§ 14

UDVALG

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af opgaver. Formanden eller et bestyrelsesmedlem vil altid være formand for udvalget, hvis de er med i udvalget.

§ 15

FORENINGENS OPLØSNING

Foreningens opløsning kan kun foretages på en generalforsamling, med dette ene punkt på dagsordenen.

For denne beslutning kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og at mindst 2/3 stemmer her for.

Opnås der ikke flertal på generalforsamlingen, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling hvor beslutningen kan træffes ved simpelt flertal af de fremmødte delegerede.

På generalforsamlingen skal der ved foreningens opløsning ved simpel flertal træffes bestemmelse om, hvordan foreningens aktiver skal afvikles.

Eventuelt overskydende formue skænkes til kulturelle formål, udpeget af bestyrelsen.

§ 16

Med disse vedtægters ikrafttræden er tidligere regler og sædvaner suspenderet.

§ 17

IKRAFTTRÆDEN

Vedtægter vedtaget på

Generalforsamling den 8-1-2017_________________________