Referat generalforsamling 2019

 1. Valg af dirigent.
  Nemisis blev valgt.

 2. Valg af referent.
  Mødet startede med at finde en til at lave referat.
  Zebra meldte sig. der var ingen indvendinger.

 3. Valg af stemmetællere.
  Herefter blev der valgt 2 til at tælle stemmer Woody og Moller meldte sig. Det var der ingen indvendinger imod.

 4. Bestyrelsens beretning.
  “Det forgangne år. har vi haft gang i flere spil der bliver bla nævnt Scum, ROE, PUBG, Rising storm og Call of duty.
  Vi har haft events i form af Lan hos temptie.
  Spil gruppe. Det gik godt den første månede men der manglede opbakning.

  Så var der dem der ville starte noget mere seriøst, der startede deres egen klan.Det skabte lidt usikkerhed i en periode, indtil der lige faldt ro på denne og medlemmerne huskede hvad SOF er, nemlig stabilitet og hygge.

  Vi har fået en ny hjemmeside der er mere stabil og mere moderne. Samtidig har fået opdateret vores medlemsdatabase.

  Det giver bedre overblik om det faktiske medlemstal.

  Desuden har vi fået ny TS som jo nok var noget af det første vi gjorde. Det skulle gøre at folk blev bedre til at hilse på hinanden og rydde op.

 1. Regnskab
  Regnskabet for 2018 blev gennemgået, det blev enstemmigt godkendt.

 2. Budgetet var ikke lavet og og blev fremlagt mundtligt. der blev ikke stemt.
  Der var efterfølgende flere der spurgte til hvordan de kunne blive VIP.

 3. Indkomne forslag
  Vi gennemgik de indkomne forslag. der var 6 fra bestyrelsen og ingen fra medlemmerne.
  (bemærkning der er 12 stemmeberettigede til forslag 1-5  og 13 til forslag 6)

   

  Forslag 1 (bilag 1) blev godkendt med 12 stemmer for.

  Forslag 2 (bilag 2)  blev godkendt med 11 stemmer for 1 der ikke stemte.

  Forslag 3 (bilag 3) blev godkendt med 11 stemmer for 1 der ikke stemte

  Forslag 4 (bilag 4) blev godkendt med 10 stemmer for 2 der ikke stemte

  Forslag 5 (bilag 5) blev godkendt med 10 stemmer for 2 der ikke stemte

  Forslag 6 (bilag 6) blev godkendt med 10 stemmer for 1 der stemte imod og 1 der ikke stemte

 4. Valg af bestyrelsen
 • Valg af formand
  kun Zebra stillede op. Det blev godkendt af alle.
  Formanden valgte bestyrelsen skulle bestå af 5 medlemmer.

 • Herefter var der valg til NK
  Woody og Tmundt stillede op. Det blev woody der vandt. Det blev godkendt af alle.

 • Officere
  Til officers posterne var følgende opstillet: Behrend, Nemisis, Tmundt, Tibs og Temptie .
  Tibs og Temptie trak sigDerfor blev det Behrend Nemisis og Tmundt der blev valgt. alle stemte for.
  Der var ingen indvendinger mod den nye bestyrelse.
 1. Valg af revisor
  Der blev forslået Troldearm, han ville gerne stille op og det blev enstemmigt vedtaget.

 2. Eventuelt
  Der var ikke noget evt.


BILAG 1
Tilføjelser og ændringer.

Alt med Grå er tilføjelser/ændring

Alt med rødt slettes.

Alt med gult og rødt er som de nuværende vedtægter

§12
Dannie Nissen er klan ejer.

1)
Han har bemyndigelse til at afsætte den siddende bestyrelse (Officer) eller dele af denne hvis han mener de arbejder mod SOFGaming´s værdier.
Herefter skal han sørge for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling og få sat en ny bestyrelse.
I den periode vælger han nogle midlertidige bestyrelses medlemmer. Han kan selv besætte formandsposten.

2)
Han har ret til at deltage til alle bestyrelsesmøder og har stemmeret til disse møder.

3)
Såfremt der ikke er nogen der stiller op til formand vil Dannie få denne rolle.

BESTYRELSEN
Sofgaming ledes kollektivt af en bestyrelse på mindst 3 personer. Dannie Nissen cpr. 010570 XXXX boende i Ikast er konstitueret som formand så længe han selv ønsker det, og er dermed ikke på valg. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende, formanden har altid vetoret. Foreningen tegnes af formanden. Bestyrelsens størrelse bestemmes af formanden. Bestyrelsesposterne Formand, Næstformand og bestyrelsesmedlem skal vælges ved flertal på generalforsamlingen. Formand og næstformand kan kun besættes af tidligere bestyrelsesmedlemmer eller moderatorer, er der ikke nok der stiller op kan disse poster besættes af medlemmer. Bestyrelsen kan til enhver tid bestemme antal af og hvem der skal være moderatorer.

Den daglige ledelse kan forestås af et forretningsudvalg bestående af: Formand, NK kasserer, og mindst et bestyrelsesmedlem valgt af bestyrelsen. Bestyrelsesmøder kan afholdes som team speak 3 eller telefonmøde.
Ved frafald af formand, næstformand og kasserer konstituerer bestyrelsen sig selv og ved frafald ud over suppleanter kan bestyrelsen supplere sig selv fra medlemmernes rækker, indtil næste ordinære generalforsamling med valg jf.§ 8.

Kassereren skal sikre at regnskabet overholder dansk lov om regnskab og regler fra told og skat, samt god regnskabsskik. Samt sikre at foreningens penge indsættes i et pengeinstitut.

Kassereren kan ikke udskrive betaling til sig selv uden at formanden giver accept på bilaget. Bestyrelsen skal sikre at der altid er en arbejdskapital af rimelig størrelse. Størrelsen på arbejdskapitalen fastlægges af bestyrelsen og godkendes på generalforsamlingen.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Bestyrelsen kan ikke optage lån, uden generalforsamlingens godkendelse.

For foreningen evt. gæld hæfter kun foreningens formue. Intet medlem kan hæfte for mere end sit indbetalte kontingent- eller fakturerbare ydelser, med mindre pågældende er skyldig i en ulovlig handling, der kan indbringes for domstolene.

Revisorernes opgave er at kontrollere om regnskabet stemmer og at bestyrelsen overholder disse vedtægter og bruger midlerne i henhold til de udstukne linjer fra generalforsamlingen. Revisorerne kan komme for revision mindst tre gange om året med tre dages varsel, foruden den afsluttende revision ved regnskabsåret afslutning.

Den siddende bestyrelse har til enhver tid ret til at ændre i reglerne.

Skal ændres pga af ejerskab.
VEDTÆGTSÆNDRINGER

Ændringer af vedtægter kan kun ske på generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§13
Ændringer af vedtægter kan kun ske på generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling når mindst ⅔ af stemmerne er for forslaget og godkendt af Dannie Nissen.BILAG 2

Ønsker ændret så rekrutter bliver skrevet ind.

§10

ADGANG OG STEMMERET

Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen og taleret.

Stemmeret, med en stemme per fremmødt.

Stemmeret kan kun udøves ved fremmøde, og med de begrænsninger der i § 4.

Bestyrelsen kan invitere gæster.

Pressens adgang kan afgøres ved almindelig flertalsafstemning på generalforsamlingen, hvis et medlem ønsker det. Bestyrelsen kan dog underkende afgørelsen, såfremt der er en personsag til behandling i samråd med berørte. Udelukkelse af pressen kan kun gælde, medens dette er til behandling.

…………………………………………………………………………………………….

ADGANG OG STEMMERET

Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen og taleret.

Stemmeret: Medlemmer har en stemme pr fremmødt. Dette gælder ikke rekrutter.

Stemmeret kan kun udøves ved fremmøde, og med de begrænsninger der i § 4.

Bestyrelsen kan invitere gæster.

Pressens adgang kan afgøres ved almindelig flertalsafstemning på generalforsamlingen, hvis et medlem ønsker det. Bestyrelsen kan dog underkende afgørelsen, såfremt der er en personsag til behandling i samråd med berørte. Udelukkelse af pressen kan kun gælde, Mens dette er til behandling.Bilag 3

Ændres i varslet fra 6-4 uger

§7

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggende.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Den indkaldes af bestyrelsen, med mindst seks ugers varsel på foreningens hjemmeside.

Indkaldelsen indeholdende dagsorden for generalforsamlingen.

Forslag der ønskes forelagt, og behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlig, og bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen (E-mail), forslagene skal optages på dagsordenen. Den, der ved ændrede dagsorden udleveres på generalforsamlingen.

………………………………………………………………………………………..

§7

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggende.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Den indkaldes af bestyrelsen, med mindst 4 ugers varsel på foreningens hjemmeside.

Indkaldelsen indeholdende dagsorden for generalforsamlingen.

Forslag der ønskes forelagt, og behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlig, og bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen (E-mail), forslagene skal optages på dagsordenen. Den, der ved ændrede dagsorden udleveres på generalforsamlingen.Bilag 4

Ændres pga Stavefejl

§8

DAGSORDEN

Dagsordenen skal mindst indeholde.

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Valg af mindst 2 stemmetællere.
 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse for det forløbne år.
 6. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.
 7. Indkomne forslag:
 8. Bestyrelsens forslag.
 9. Indkomne forslag.
 10. Valg: Til bestyrelsen

Ulige år: Mindst 1 bestyrelsesmedlem.

Lige år: Mindst 1 bestyrelsesmedlemmer.

 1. Valg af 1 kritiske revisorer hvert år for 1 år ad gangen.
 2. Eventuelt.

Rækkefølgen for punkterne 6 og 7 kan ændres.Bilag 5

Skrives om.

§6

UDMELDELSE

Udmeldelse sker automatisk ved ikke at forny sit medlemskab ved manglende kontingent betaling, det kan også ske ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen med øjeblikkelig virkning.

………………………………………………………………………………………

Hvis der er et kontingent vil medlemmer blive udmeldt hvis de ikke fornyer deres medlemskab ved at betale kontingentet rettidigt. Dato og rettidighed bliver defineret i reglerne.

Bestyrelsen kan også kræve at medlemmerne skal bekræfte sit medlemskab. Hvor ofte dette sker skal fremgå af reglerne.

Hvis medlemmet selv ønsker udmeldelse kan dette ske skriftligt til bestyrelsen, og vil træde i kraft med øjeblikkelig virkning.Bilag 6

Ændres

§3

OPTAGELSE OG MEDLEMSSKAB

Pkt.1 Som medlem af foreningen kan optages en hver person der er over 18+.

Adgang til og forbliven i foreningen afgøres suverænt af bestyrelsen med de begrænsninger der i § 4.

…………………………………………………………………………………………………

Alle der opfylder de gældende regler kan optages dog skal de min være 18 år.

Ændres

§4

EKSKLUSION

Pkt. 1 Foreningens bestyrelse kan med et flertal, dem imellem, ekskludere et medlem,

Der modarbejder Sofgaming, krænker dets omdømme eller groft overtræder dets vedtægter.

Forinden bestyrelsen træffer afgørelse om eksklusion, skal vedkommende have mulighed for at udtale sig.

Pkt. 2 Bestyrelsen kan inddrage et medlemskab.

…………………………………………………………………………………………………

Pkt. 1 Foreningens bestyrelse kan med et flertal ekskludere et medlem der modarbejder SOFgaming, krænker deres omdømme eller overtræder dens regler og vedtægter.

Inden egentligt eksklusion, skal medlemmet havde mulighed at fremkomme med et modargument som indgår i den samlede vurdering.

Pkt. 2 Bestyrelsen kan også ved overtrædelser give sanktioner de vurderer passende.